Warning: Undefined variable $ssdesc in /home/adworx/domains/szkoleniebiofeedback.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/header.php on line 27
bionic commando pc free adobe premiere pro cs4 installation failed free babylon dictionary for pc free windows 7 x64 iso google drive free keygen adobe acrobat 3d 8.1 free free wechat for laptop windows 10 serial adobe creative suite 5 production premium free

Program szkolenia eksperckiego z terapii EEG-Biofeedback

Program szkolenia “Szkolenie eksperckie z terapii neurofeedback: zastosowania kliniczne”

Czas trwania szkolenia: 6 miesięcy

Ilość stron A4 materiałów dydaktycznych: 864 (czcionka 12 w edytorze tekstu), 5 bloków tematycznych, 71 tematów

I Teoretyczne podstawy terapii neurofeedback

1) Czym jest terapia neurofeedback?

2) Potencjalne mechanizmy działania neurofeedbacku na poziomie neurobiologicznym

3) Czy możemy przewidzieć, kto zareaguje na neurofeedback? Przegląd problematyki nieskuteczności terapii i istniejących predyktorów skutecznego uczenia się w neurofeedbacku

– predyktory neuroanatomiczne, elektrofizjologiczne, sukcesu leczenia, na podstawie początkowej fazy treningu, socjodemograficzne, psychologiczne i neuropsychologiczne, strategie, specyficzne dla choroby predyktory powodzenia leczenia, sukces w uczeniu się jako predyktor sukcesu leczenia

4) Wspomaganie efektów terapii neurofeedback – motywacyjna wartość wzmacniaczy

5) Potrzeba indywidualizacji w neurofeedbacku. Niejednorodność wzorców QEEG związanych z diagnozą i objawami

– wiarygodność i praktyczność oceny funkcji mózgu QEEG, niejednorodność wzorców EEG, dalsze powikłania chorób współistniejących, ryzyko negatywnych skutków neurofeedbacku i ochrona przed odpowiedzialnością

6) Predyktory wydajności uczenia się regulacji rytmu sensorymotorycznego w neurofeedbacku

II Terapia neurofeedback jako skuteczna metoda leczenia zaburzeń psychiatrycznych i somatycznych

7) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

– ocena skuteczności klinicznej w leczeniu dzieci, obraz ADHD na poziomie funkcjonalnym kory mózgowej, przegląd dostępnych badań klinicznych, standardowe protokoły stosowane w leczeniu ADHD

– ocena skuteczności klinicznej w leczeniu dorosłych, przegląd dostępnych badań klinicznych, standardowe protokoły stosowane w leczeniu

8) Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)

– ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań, protokoły stosowane w leczeniu, typowe wzorce QEEG występujące w ASD

– terapia neurofeedback w leczeniu społecznych zaburzeń poznawczych w ASD – neurobiologiczne podstawy deficytów społecznych, przegląd badań, skuteczne protokoły leczenia

9) Epilepsja

– ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań, efektywność terapii u dzieci, stosowane protokoły

10) Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci

– ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań, wpływ na różne domeny poznawcze, stosowane protokoły

11) Depresja

– ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań, stosowane protokoły i ich wpływ na zaburzenia depresyjne, biomarkery pobudliwości kory mózgowej charakterystyczne dla depresji

12) Schizofrenia

– ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań, stosowane protokoły, bezpieczeństwo

13) Zespół Downa

– pojedyncze badanie, obraz QEEG typowy dla dzieci z Zespołem Downa, zastosowane protokoły, efektywność

14) Dysleksja

– ocena skuteczności, przegląd badań, stosowane protokoły

– poprawa czytania i ortografii

– wykorzystanie protokołu opartego na nierównowadze półkul

15) Bezsenność

– efektywność leczenia, przegląd badań, stosowane protokoły

16) Zaburzenia lękowe

– ocena skuteczności klinicznej, ilościowy i jakościowy przegląd badań, stosowane protokoły

17) Zespół stresu pourazowego (PTSD)

– ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań z metaanalizą, ocena jakości badań

18) Zaburzenia odżywiania

– ocena skuteczności klinicznej, mechanizmy działania, przegląd badań i protokołów

19) Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

– ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań i metaanaliza, stosowane protokoły

20) Uzależnienia od substancji

– ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań, ewolucja stosowanych protokołów i podejść terapeutycznych, teoretyczne i praktyczne zalecenia w leczeniu uzależnień za pomocą neurofeedbacku

– zapobieganie nawrotom alkoholowym: przegląd badań, protokoły dotyczące hamowania i błędu uwagi

21) Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI)

– charakterystyka, wpływ TBI na QEEG, studium przypadku pacjenta z TBI leczonego neurofeedbackiem

22) Zespół Alzheimera

– pojedyncze badanie, zmiany w obrazie QEEG związane ze starzeniem się, poprawa funkcji poznawczych po terapii neurofeedback

23) Trudności w uczeniu się

– krótki przegląd badań

– wpływ terapii neurofeedback na zaburzenia czytania u dzieci

– przegląd skuteczności wzmocnienia słuchowego i wzrokowego

24) Stwardnienie rozsiane

– przegląd badań i protokołów stosowanych w poprawie funkcji poznawczych, zmęczenia i bólu w SM

25) Zespół Tourette’a

26) Demencja i łagodne zaburzenia poznawcze – przegląd badań

27) Fibromialgia

– przegląd badań, tradycyjny i alternatywny neurofeedback, rezultaty kliniczne, stosowane protokoły

28) Ból

– efektywność leczenia, przegląd badań, stosowane protokoły w: pierwotnym bólu głowy, migrenie, polineuropatii, ośrodkowym bólu neuropatycznym, stwardnieniu rozsianym, przewlekłym bólu po urazie kręgosłupa

29) Udar

– ocena skuteczności klinicznej w rehabilitacji poznawczej, przegląd badań, stosowane protokoły, ocena jakości badań

30) Szumy uszne

– modele szumów usznych i badania elektrofizjologiczne, ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań, stosowane protokoły, ograniczenia

31) Dziecięce porażenie mózgowe

– poprawa funkcji poznawczych

32) AIDS (HIV)

– wpływ na funkcję immunologiczną

33) Stwardnienie zanikowe boczne (ALS)

– rehabilitacja pacjentów

34) Choroba Parkinsona

– wykorzystanie skutecznego protokołu eksperymentalnego

35) Cukrzyca

36) Incydenty sercowe

37) Lęk separacyjny u dzieci

38) Moczenie nocne u dzieci

39) Napięcie przedmiesiączkowe

40) Zaburzenia dysocjacyjne

41) Dysgrafia

42) Dyskalkulia

 

III Terapia neurofeedback jako narzędzie do poprawy wydajności poznawczej

43) Czy trening neurofeedbacku może poprawić wydajność? Ocena dowodów z implikacjami dla przyszłych badań

44) Neurofeedback w optymalizacji wydajności : przegląd wpływu na wyniki poznawcze i afektywne

45) Neurofeedback w optymalizacji wydajności : przegląd wpływu na kreatywność

46) Wpływ protokołów Theta/Beta i SMR na poprawę czasu reakcji, zdolności przestrzennych i kreatywność

47) Teoria treningu Alfa/Theta – kreatywnego zwiększania wydajności, długodystansowej łączności funkcjonalnej i integracji psychologicznej

48) Poprawa funkcji poznawczych i pamięci u zdrowych osób

49) Protokół terapeutyczny neurofeedback skuteczny w leczeniu wypalenia zawodowego

50) Poprawa funkcji poznawczych u osób w starszym wieku
– ocena skuteczności terapii, przegląd badań, charakterystyka protokołów

51) Wpływ neurofeedbacku aktywności alfa na pamięć u zdrowych uczestników – przegląd systematyczny i metaanaliza

52) Terapia neurofeedback usprawnia myślenie algorytmiczne

IV Terapia neurofeedback i zastosowania w sporcie

53) Neurofeedback jako trening uzupełniający w celu optymalizacji wyników sportowców – systematyczny przegląd z implikacjami dla przyszłych badań

54) Trening mózgu dla sprawności fizycznej. Zastosowanie treningu relaksacyjnego Alfa u sportowców

55) Neurofeedback jako skuteczne narzędzie wspierające wyniki sportowców

– wymagania specyficzne dla sportu, modele skutecznej wydajności, rozszerzone studium przypadku mistrza olimpijskiego, neurofeedback w połączeniu z innymi strategiami sportowymi

56) Wpływ treningu neurofeedback na pamięć roboczą i rozwój percepcyjno – motoryczny u dzieci

57) Poprawa wydajności tanecznej, lekkoatletów oraz koszykarzy – badania

V Zaawansowane aspekty terapii neurofeedback

58) Spoczynkowe badanie EEG przy zamkniętych oczach przewiduje uczenie się obniżenia poziomu alfa w treningu neurofeedback

59) Natychmiastowy wpływ neurofeedbacku na pobudliwość i synchronizację korową

60) Zastosowanie ilościowego EEG do prognozowania wyników terapeutycznych w zaburzeniach neuropsychiatrycznych

61) Ilościowe QEEG jako możliwy biomarker zaburzeń psychiatrycznych u dzieci

62) Trwałe skutki terapii neurofeedback u dzieci z ADHD i ASD

63) Trudność w utrzymaniu stanu czuwania podczas treningu neurofeedback alfa-theta

64) Wpływ leków psychotropowych na przebiegi elektroencefalogramu w psychiatrii

– omówienie wpływu leków z następujących grup: antydepresanty, leki przeciwpsychotyczne, stabilizatory nastroju, stymulanty

65) Markery EEG w emocjonalnie niestabilnym zaburzeniu osobowości

66) QEEG w przewidywaniu ryzyka i odporności na chorobę afektywną dwubiegunową

67) Ilościowe EEG w stwardnieniu zanikowym bocznym

68) Ilościowe biomarkery EEG w chorobie Huntingtona

69) QEEG w chorobie Alzheimiera

70) QEEG w chorobie Parkinsona

71) Podobieństwa w obrazie QEEG między ADHD i jąkaniem się

To może Ciebie zainteresować