Program szkolenia eksperckiego z terapii tDCS/mikropolaryzacja

Roczne szkolenie z terapii tDCS (przezczaszkowa stymulacja prądem stałym)/mikropolaryzacja

93 tematy, 1056 stron A4, czcionka 12

I. Teoretyczne podstawy terapii tDCS

1. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym wśród technologii przezczaszkowej stymulacji elektrycznej o niskiej intensywności – klasyfikacja, historia i terminologia

2. Zasady przezczaszkowej stymulacji prądem stałym. Wprowadzenie do biofizyki tDCS

3. Mechanizmy ostrych i następczych skutków przezczaszkowej stymulacji prądem stałym

4. Elektrody stosowane w terapii tDCS

5. Fizjologia przezczaszkowej stymulacji prądem stałym

6. Multimodalne powiązanie tDCS z elektroencefalografią

– zalety łączenia tDCS z innymi metodami, aspekty techniczne łącznego stosowania tDCS i EEG, tDCS–EEG w badaniu pobudliwości korowej, łączności i plastyczności, obrazowanie multimodalne jako narzędzie diagnostyczne/prognostyczne w zaburzeniach neuropsychiatrycznych

7. TDCS i obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego

8 . TDCS i łączność funkcjonalna

9. Zaangażowanie docelowe za pomocą przezczaszkowej stymulacji prądem stałym

10. Wartość neuroobrazowania w leczeniu depresji za pomocą stymulacji mózgu

11. Precyzyjne celowanie w sieci neuronowe za pomocą tDCS na podstawie mapowania mózgu

12. TDCS w trakcie ciąży

13. TDCS w kontekście rehabilitacji

14. Bezpieczeństwo i tolerancja tDCS

15. Domowy tDCS: zastosowania i podejścia, projekt, wykonalność i bezpieczeństwo

16. Rola modelowania obliczeniowego w określaniu dawki

17. Etyczne aspekty stosowania tDCS w neuropsychiatrii i ryzyko nadużycia

18. TDCS i interakcje z farmakoterapią

19. Połączenie tDCS z psychoterapią i interwencjami neurobehawioralnymi

20. TDCS w badaniach społecznych i emocjonalnych

21. Wpływ tDCS na akcję serca

II. Terapia tDCS w łagodzeniu objawów zaburzeń neuropsychiatrycznych

22. Afazja pierwotna postępująca

23. ADHD

24. Alzheimera choroba

25. Ataksja móżdżkowa

26. Autyzm

27. Ból jamy brzusznej

28. Ból krzyża

29. Ból kończyn fantomowych

30. Ból neuropatyczny po urazie rdzenia kręgowego

31. Ból twarzy

32. Ból – inne zastosowania terapii tDCS w leczeniu bólu

33. Depresja i zaburzenia nastroju – wyniki kliniczne terapii tDC

34. Depresja i zaburzenia nastroju – predyktory odpowiedzi tDCS

35. Dyskalkulia

36. Dysleksja i problemy z czytaniem

37. Dystonia

38. Epilepsja

39. Huntingtona choroba

40. Jąkanie się

41. Kontrola równowagi u osób starszych

42. Łagodne urazowe uszkodzenie mózgu

43. Łagodne zaburzenia poznawcze

44. Miastenia

45. Migrena

46. Mózgowe porażenie dziecięce

47. Otępienia – różne odmiany:

zespół korowo-podstawny, postępujące porażenie nadjądrowe, zanik korowy tylny, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienie naczyniowe

48. Parkinsona choroba – deficyty poznawcze

49. Parkinsona choroba – rehabilitacja chodu

50. Parkinsona choroba – leczenie zmęczenia

51. Retinopatia cukrzycowa

52. Ruminacje

53. PTSD – zespół stresu pourazowego

54. Schizofrenia – objawy negatywne

55. Schizofrenia – wpływ na halucynacje

56. Stwardnienie rozsiane

57. Stwardnienie zanikowe boczne

58. Szumy uszne

59. Udar – leczenie afazji

60. Udar – leczenie dysfagii

61. Udar – leczenie funkcji poznawczych

62. Udar – leczenie równowagi i chodu

63. Udar – leczenie zaniedbania

64. Uzależnienia – terapia tDCS w uzależnieniu od alkoholu, nikotyny, opioidów

65. Uzależnienia – poprawa funkcji poznawczych w zaburzeniach związanych z substancjami i uzależnieniami

66. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

67. Zaburzenia typu borderline

68. Zaburzenia lękowe

– lęk napadowy, lęk społeczny, uogólniony zespół lękowy, agorafobia, fobia swoista

69. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

70. Zaburzenia odżywiania

– anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się

71. Zaburzenia snu

– bezsenność, zaburzenia snu występujące w innych zaburzeniach

72. Zaburzenia świadomości

73. Zaburzenia uczenia się

74. Zanik wieloukładowy

75. Zespół Downa

76. Zespół post-polio

77. Zespół Rette’a

78. Zespół Sjogrena

79. Zespół Tourette’a

III. Poprawa funkcji poznawczych przy użyciu terapii tDCS

80. Poprawa funkcji poznawczych u zdrowych osób starszych

– pamięć robocza, skojarzeniowa, epizodyczna, semantyczna, proceduralna

81. Poprawa funkcji matematycznych

– poprawa procesów arytmetycznych, niesymbolicznych i symbolicznych procesów liczbowych

82. Poprawa uczenia się języków obcych

83. Poprawa tworzenia i odzyskiwania pamięci epizodycznej

84. Poprawa funkcji poznawczych u młodych osób dorosłych

– wpływ na uwagę, funkcje wykonawcze, kontrolę hamowania, podejmowanie decyzji, pamięć roboczą, uczenie się, język

85. Poprawa nastroju u zdrowych osób

86. Wpływ na postrzeganie obiektów

87. Poprawa czasu reakcji u osób starszych

88. Wpływ na kreatywność

 

IV. Poprawa wydajności w sporcie

89. Wpływ na sprawność fizyczną i naukę motoryczną

90. Wpływ na bieganie i kolarstwo

91. Wpływ na spowolnienie ruchowe

92. Wpływ na wydajność ćwiczeń, ćwiczenia siły mięśni, ćwiczenia wytrzymałościowe, zachowania wzrokowe, elastyczność, odpowiedzi percepcyjne

93. Zastosowanie terapii w e-sporcie

To może Ciebie zainteresować