Program szkolenia eksperckiego z terapii tDCS

Program szkolenia eksperckiego z terapii tDCS

69 tematów, 730 stron A4, czcionka 12

I. Teoretyczne podstawy terapii tDCS

1. Historyczne aspekty terapii tDCS

2. Fizjologia przezczaszkowej stymulacji prądem stałym

-pozycje elektrod, konfiguracja, kierunek przepływu prądu, natężenie i intensywność prądu, czas trwania stymulacji, interwały, fizjologia tDCS, farmakologia i tDCS, regionalne efekty tDCS, międzyregionalne efekty tDCS

3. Multimodalne powiązanie tDCS z elektroencefalografią

– zalety łączenia tDCS z innymi metodami, aspekty techniczne łącznego stosowania tDCS i EEG, tDCS–EEG w badaniu pobudliwości korowej, łączności i plastyczności, obrazowanie multimodalne jako narzędzie diagnostyczne/prognostyczne w zaburzeniach neuropsychiatrycznych

4. TDCS i obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego

5. TDCS i łączność funkcjonalna

6. Wartość neuroobrazowania w leczeniu depresji za pomocą stymulacji mózgu

7. Precyzyjne celowanie w sieci neuronowe za pomocą tDCS na podstawie mapowania mózgu

8. TDCS w trakcie ciąży

9. TDCS w kontekście rehabilitacji

10. Bezpieczeństwo i tolerancja tDCS

11. Domowy tDCS: zastosowania i podejścia, projekt, wykonalność i bezpieczeństwo

12. Etyczne aspekty stosowania tDCS w neuropsychiatrii i ryzyko nadużycia

13. TDCS i interakcje z farmakoterapią

14. Połączenie tDCS z psychoterapią i interwencjami neurobehawioralnymi

II. Terapia tDCS w łagodzeniu objawów zaburzeń neuropsychiatrycznych

15. Afazja pierwotna postępująca

16. ADHD

18. Alzheimera choroba

19. Autyzm

19. Ból krzyża

20. Ból kończyn fantomowych

21. Inne zastosowania terapii tDCS w leczeniu bólu

22. Depresja

23. Dyskalkulia

24. Dysleksja i problemy z czytaniem

25. Epilepsja

26. Huntingtona choroba

27. Jąkanie się

28. Kontrola równowagi u osób starszych

29. Łagodne urazowe uszkodzenie mózgu

30. Łagodne zaburzenia poznawcze

31. Miastenia

32. Migrena

33. Mózgowe porażenie dziecięce

34. Parkinsona choroba – deficyty poznawcze

35. Parkinsona choroba – objawy ruchowe

36. Parkinsona choroba – leczenie zmęczenia

37. PTSD – zespół stresu pourazowego

38. Schizofrenia – objawy negatywne

39. Schizofrenia – wpływ na halucynacje

40. Stwardnienie rozsiane

41. Stwardnienie zanikowe boczne

42. Szumy uszne

43. Udar – leczenie afazji

44. Udar – leczenie dysfagii

45. Udar – leczenie funkcji poznawczych

46. Udar – leczenie równowagi i chodu

47. Uzależnienia – terapia tDCS w uzależnieniu od alkoholu, nikotyny, opioidów

48. Uzależnienia – poprawa funkcji poznawczych w zaburzeniach związanych z substancjami i uzależnieniami

49. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

50. Zaburzenia typu borderline

51. Zaburzenia lękowe

– lęk napadowy, lęk społeczny, uogólniony zespół lękowy, agorafobia, fobia swoista

52. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

53. Zaburzenia odżywiania

– anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się

54. Zaburzenia snu

– bezsenność, zaburzenia snu występujące w innych zaburzeniach

55. Zaburzenia świadomości

56. Zaburzenia uczenia się

57. Zespół Downa

58. Zespół Tourette’a

III. Poprawa funkcji poznawczych przy użyciu terapii tDCS

59. Poprawa funkcji poznawczych u zdrowych osób starszych

– pamięć robocza, skojarzeniowa, epizodyczna, semantyczna, proceduralna

60. Poprawa funkcji matematycznych

– poprawa procesów arytmetycznych, niesymbolicznych i symbolicznych procesów liczbowych

61. Poprawa uczenia się języków obcych

62. Poprawa tworzenia i odzyskiwania pamięci epizodycznej

63. Poprawa funkcji poznawczych u młodych osób dorosłych

– wpływ na uwagę, funkcje wykonawcze, kontrolę hamowania, podejmowanie decyzji, pamięć roboczą, uczenie się, język

64. Poprawa nastroju u zdrowych osób

65. Wpływ na postrzeganie obiektów

IV. Poprawa wydajności w sporcie

66. Wpływ na sprawność fizyczną i naukę motoryczną

67. Wpływ na bieganie i kolarstwo

68. Wpływ na spowolnienie ruchowe

69. Wpływ na wydajność ćwiczeń, ćwiczenia siły mięśni, ćwiczenia wytrzymałościowe, zachowania wzrokowe, elastyczność, odpowiedzi percepcyjne

To może Ciebie zainteresować